Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego UKE – Obiekty budowlane w Janowie Lubelskim

I. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004) (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego – Obiekty budowlane w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem ogłoszenia są obiekty budowlane:

1)    Domek pomiarowy,
2)    Kratownicowy maszt antenowy o wysokości 25 mb.

Szczegółowy wykaz i opis zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zawierają załączniki do tej informacji.

II. Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia, UKE zgodnie z przepisami Rozporządzenia, informuje, że zainteresowane podmioty, tj.:

1) organy administracji publicznej,
2) jednostki budżetowe,
3) jednostki samorządu terytorialnego,
4) instytucje gospodarki budżetowej,

- mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie ww. składników rzeczowych na czas oznaczony lub nieoznaczony, zawierające w szczególności:

a) nazwę, siedzibę i adres organu lub jednostki,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) uzasadnienie.

Wnioski należy składać pisemnie do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00, na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01211 Warszawa.

Wnioski złożone po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
W przypadku, gdy złożony wniosek będzie niekompletny lub będzie zawierał informacje niejednoznaczne, UKE wezwie nadawcę wniosku do jego uzupełnienia lub złożenia odpowiednich wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie z zastrzeżeniem, że jego niedotrzymanie będzie traktowane jako odstąpienie wnioskodawcy od złożonego wniosku.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, UKE rozstrzygnie na rzecz którego podmiotu dokona nieodpłatnego przekazania, w oparciu o kryterium:

1) kolejności wpływu wniosku albo
2) przynależności wnioskodawcy do grupy podmiotów wskazanych w pkt. II ppkt 1-4. Pierwszeństwo mają podmioty należące do grupy, która wskazana jest wyżej (od 1 do 4).

III. UKE informuje, że w przypadku niezgłoszenia zainteresowania przez podmioty wskazane w pkt. II powyżej, UKE przewiduje możliwość sprzedaży zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w sposób i w trybach przewidzianych w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

IV. UKE informuje, że w przypadku niezbycia zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w żadnym z trybów wskazanych w pkt. II-III, będą one mogły być przedmiotem darowizny, zgodnie z § 39 Rozporządzenia.

V. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień jest Pan Radosław Białek, tel. 22 5349414, e-mail: Radoslaw.Bialek@uke.gov.pl.

Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać: na terenie Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego DUO 23300 Janów Lubelski ul. Turystyczna 10a po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Delegatury UKE w Lublinie Panem Andrzejem Kaczorem tel. 668-470-833.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jamróz Barbara
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 17.06.2020 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020 13:14