Zbędny składnik majątku ruchomego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Zbędny składnik majątku ruchomego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej 

Nieodpłatne przekazanie autobusu turystycznego Iveco Daily.

Stosownie do § 6 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 i 1617), zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o zbędnym składniku mienia:

Pojazd: autobus turystyczny Iveco Daily, model 65C, wersja 65-180 Tourio
Numer inwentarzowy: 744-45464
Numer rejestracyjny: WY 8227L
Numer VIN: ZCFC265D9K5248693
Data produkcji: 2018

Pojazd jest w pełni sprawny, nie jest użytkowany przy realizacji zadań UKE i został zakwalifikowany do kategorii majątku zbędnego.

Powyższy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przeznaczony do zagospodarowania poprzez nieodpłatne przekazanie jednostce sektora finansów publicznych (jsfp). 

Jednostki zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania wskazanego powyżej składnika majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające: 
1)    nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych 
2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4)    uzasadnienie.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 24.02.2023 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną na adres sekretariat.ba@uke.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 534 94 20, osoba do kontaktu Maciej Aleksandrowicz.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Magdalena Olszewska
Data publikacji: 10.02.2023 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2023 14:40