Zbędny składnik majątku ruchomego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Nieodpłatne przekazanie autobusu turystycznego Iveco Daily.

Stosownie do § 6 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 i 1617), zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje o zbędnym składniku mienia:

Pojazd: autobus turystyczny Iveco Daily, model 65C, wersja 65-180 Tourio
Numer inwentarzowy: 744-45464
Numer rejestracyjny: WY 8227L
Numer VIN: ZCFC265D9K5248693
Rok produkcji: 2018

Pojazd jest w pełni sprawny, nie jest użytkowany przy realizacji zadań UKE i został zakwalifikowany do kategorii majątku zbędnego.

Powyższy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przeznaczony do zagospodarowania poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostce sektora finansów publicznych.

Nieposiadające osobowości prawnej państwowe jednostki sektora finansów publicznych zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania wskazanego powyżej  składnika majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności:
1)    nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych;
2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4)    uzasadnienie.

Wnioski o których mowa wyżej należy składać do dnia 06.04.2023 r. do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, pocztą i drogą elektroniczną na adres sekretariat.ba@uke.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pod numerem telefonu 22 534 94 20, osoba do kontaktu Maciej Aleksandrowicz.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Białek
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 23.03.2023 12:55