Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

 

1. Wstęp

Informacja zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu i terminów załatwienia petycji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach[1].

Art. 14 tej ustawy wskazuje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie przygotowuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

2. Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych petycji

W omawianym okresie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej rozpatrzono siedem petycji, w tym jedną petycję, która wpłynęła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 r. Dotyczyły one:

  • poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej na terenie gminy Bielawy (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) oraz miejscowości Koło (gmina Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie),
  • przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko,
  • udostępnienia raportów i opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki sieci komórkowych,
  • zawieszenia wydawania pozwoleń radiowych dla 5G,
  • deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

Ponadto 20 petycji przekazano do innych podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

3. Terminowość rozpatrzenia petycji

Petycje rozpatrzono w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakładce https://bip.uke.gov.pl/petycje/zlozone-petycje/ są zamieszczone informacje dotyczące petycji, w szczególności zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz informację o udzielonej odpowiedzi.

 

Petycje rozpatrzone w 2020 r.

L.p.

Przedmiot petycji

Data wpływu

Data rozpatrzenia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja w sprawie podjęcia działań w związku z brakiem zasięgu sieci telefonii komórkowej na terenie gminy Bielawy, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.

26.11.2019 r.

12.02.2020 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

2

Petycja w sprawie przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko.

25.05.2020 r.

25.06.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż UKE nie prowadzi badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ nie należy to do jego zakresu działania. Jednocześnie wskazano, że na stronie internetowej UKE został zamieszczony komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje.

3

Petycja w sprawie zawieszenia wydawania pozwoleń radiowych dla 5G.

13.06.2020 r.

20.07.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż rozpatrując wnioski operatorów komórkowych o wydanie ww. decyzji w sprawie pozwoleń, Prezes UKE, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nie jest właściwy do wykonywana analiz wpływu technologii 5G na życie i zdrowie ludzi. Odnosząc się do zawieszenia pozwoleń na używanie urządzeń radiowych do czasu zakończenia badań wpływu technologii 5G na zdrowie ludzi, wyjaśniono, iż obowiązujące przepisy prawa nie przewidują „zawieszenia” obowiązujących decyzji (tu: pozwoleń radiowych). Natomiast zawieszenie czyli wstrzymanie toczącego się postępowania przez Prezesa UKE może nastąpić tylko w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania administracyjnego.

4

Petycja w sprawie udostępnienia raportów i opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki sieci komórkowych.

16.07.2020 r.

27.07.2020 r.

Autorowi petycji wskazano zamieszczony na stronie internetowej UKE komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje. Podano adresy stron internetowych zawierające informacje opublikowane przez organizacje międzynarodowe.

5

Petycja w sprawie deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

23.09.2020 r.

21.10.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż w przypadku, w którym Prezes UKE, jako organ nieposiadający inicjatywy legislacyjnej, zostanie upoważniony, na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów[2], przez właściwego ministra w szczególności do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, weźmie pod uwagę (stosownie do brzmienia § 36 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Ministrów) przekazanie tego projektu Autorowi petycji.

6

Petycja w sprawie przekazania stanowiska UKE o wpływie 5G na ludzi i środowisko.

01.10.2020 r.

13.10.2020 r.

Autora petycji poinformowano, iż UKE nie prowadzi badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ nie należy to do jego zakresu działania. Jednocześnie wskazano, że na stronie internetowej UKE został zamieszczony komunikat zawierający informacje na temat sieci 5G, opracowane przez uznane międzynarodowe organizacje.

7

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci GSM w miejscowości Koło (gmina Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie).

23.10.2020 r.

14.12.2020 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 

 

[1] (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

[2] Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.06.2021 09:55

Petycja w sprawie budowy, na terenie gminy Krzczonów, nowoczesnej sieci światłowodowej w ramach realizacji projektu POPC

17 maja 2021 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie budowy, na terenie gminy Krzczonów, nowoczesnej sieci światłowodowej w ramach realizacji projektu POPC.

15 lipca 2021 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach mających na celu realizację projektu budowy nowoczesnej sieci światłowodowej w ramach POPC, w tym cel i zasady funkcjonowania Programu. Wyjaśniono również, że Prezes UKE poprzez działania regulacyjne może wspierać rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co powinno przekładać się na rozbudowę sieci telekomunikacyjnych na obszarze całego kraju.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Natalia Dworaczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.05.2021 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 14:56

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej

16 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej w miejscowości Olszanka w gminie Przywidz.

23 czerwca 2021 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podjętych przez Prezesa UKE działaniach mających na celu poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Olszanka w gminie Przywidz.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.03.2021 14:21
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2021 11:03

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Koło w gminie Sulejów

14 grudnia 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach mających na celu poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Koło w gminie Sulejów. 

W ww. odpowiedzi wskazano również, że dla wielu obszarów Polski alternatywnym rozwiązaniem dla telefonii komórkowej mogą być i są stacjonarne sieci szerokopasmowe, których rozwój Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wspiera m. in. poprzez udział w wyznaczaniu obszarów interwencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.01.2021 09:01

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Koło w gminie Sulejów

23 października 2020 r. wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Koło w gminie Sulejów, pow. piotrkowski. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.11.2020 15:32
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 14:08

Petycja dotycząca deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

23 września 2020 r. wpłynęła petycja dotycząca deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

21 października 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując że w przypadku, w którym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako organ nieposiadający inicjatywy legislacyjnej, zostanie upoważniony, na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), przez właściwego ministra w szczególności do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, weźmie pod uwagę (stosownie do brzmienia § 36 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Ministrów) przekazanie tego projektu Organizacji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.10.2020 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020 16:52

Petycja w sprawie zasięgu sieci telefonii komórkowej na terenie gminy Bielawy

26 listopada 2019 r. wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie zasięgu sieci telefonii komórkowej na terenie gminy Bielawy

12 lutego 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.12.2019 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 13:48

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A.

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w powiecie kraśnickim.
Petycja wpłynęła do Urzędu 10 grudnia 2018 r.
4 marca 2019 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.03.2019 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 13:51

Petycja dotycząca przedstawienia stanowiska UKE w sprawie oddziaływania na ludzi i środowisko sztucznego pola elektromagnetyczne

Petycja dotycząca przedstawienia stanowiska UKE w sprawie oddziaływania na ludzi i środowisko sztucznego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sieć 5G.

Petycja wpłynęła do Urzędu 25 maja 2020 r., 

24 czerwca 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując że Urząd nie prowadzi badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ nie należy to do jego zakresu działania.  Jednocześnie przekazano informację o zamieszczeniu na stronie internetowej UKE komunikatu w celu przekazania informacji opracowanych przez uznane międzynarodowe organizacje na temat sieci 5G.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2020 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 14:02

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

1. Wstęp

Informacja zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu i terminów załatwienia petycji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach(1).

Art. 14 tej ustawy wskazuje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie przygotowuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

2. Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych petycji

W omawianym okresie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej rozpatrzono jedną petycję indywidualną, która wpłynęła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r. Dotyczyła ona poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. na terenie województwa lubelskiego, w tym w powiecie kraśnickim.

Ponadto 24 petycje przekazano do innych podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

3. Terminowość rozpatrzenia petycji

Petycję rozpatrzono w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakładce https://bip.uke.gov.pl/petycje/zlozone-petycje/ jest zamieszczona informacja dotycząca petycji, w szczególności zawierająca odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz informację o udzielonej odpowiedzi.


 

Przedmiot petycji

Data wpływu

Data rozpatrzenia petycji

Sposób załatwienia petycji

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii ruchomej operatorów Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. na terenie województwa lubelskiego, w tym w powiecie kraśnickim.

10.12.2018 r.

04.03.2019 r.

Autora petycji poinformowano o podejmowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach regulacyjnych wspierających rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 

(1) (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2020 11:39

Petycja dotycząca zawieszenia obowiązywania pozwoleń na instalowanie i użytkowanie technologii 5G.

Petycja wpłynęła do Urzędu 13 czerwca 2020 r.

Petycja dotyczy zawieszenia obowiązywania pozwoleń na instalowanie i użytkowanie technologii 5G oraz sfinanowania badań wpływu technologii 5G na zdrowie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.07.2020 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 16:29

Informacja

20 lipca 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi informując m.in., iż wydanie pozwolenia radiowego nie zwalnia od uzyskania innych przewidzianych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz zgody właściciela lub administratora obiektu, odpowiednich dla lokalizacji urządzenia radiowego, na instalację urządzeń objętych danym pozwoleniem.


Jedną z ww. decyzji jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dotycząca budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, co wynika z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.). Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i jest de facto raportem o wpływie tej inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji bazowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1189, z późn. zm.) jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, tj. starosta.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który uprzednio zasięga opinii Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i/lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Wstrzymać wykonanie pozwoleń radiowych można tylko w sytuacji, w której wystąpią ściśle określone w Kodeksie postępowania administracyjnego przesłanki takiego działania. Żadna z wymienionych przez ustawodawcę przesłanek nie odnosi się do okoliczności wskazanej w przedmiotowej petycji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.07.2020 13:50

Petycja w sprawie udostępnienia raportów/opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego

Petycja w sprawie udostępnienia posiadanych przez UKE aktualnych raportów/opracowań naukowych dotyczących wpływu na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki sieci komórkowych.

Data wpływu petycji - 16 lipca 2020 r.

27 lipca 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi informując, że na stronie uke.gov.pl zostały opublikowane informacje na temat bezpieczeństwa sieci 5G oraz poinformował, iż Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało kilka opracowań z zakresu promieniowania elektromagnetycznego przez nadajniki stacji bazowych sieci komórkowych (pracujących w technologii 2G, 3G, LTE oraz 5G). Jednocześnie wskazano strony internetowe, na których zostały udostępnione raporty i opracowania m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, Francuskiej Narodowej Agencji Ochrony Zdrowia Publicznego (ANSES), Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.07.2020 16:07
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 13:47

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Święcany w gminie Skołyszyn, woj. podkarpackie.

 14 czerwca 2021 r. wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Święcany w gminie Skołyszyn, woj. podkarpackie.

27 września 2021 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działaniach mających na celu poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w miejscowości Święcany, gm. Skołyszyn.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.06.2021 09:02
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021 14:24

Petycja w sprawie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

13 września 2021 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

29 listopada 2021 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podejmowanych przez Prezesa UKE działaniach mających na celu ochronę abonentów lub użytkowników końcowych, polegającą na ograniczeniu lub wyeliminowania marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wskazano również na planowane zmiany przepisów prawa, tj.: projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej zawierający regulacje dotyczące marketingu bezpośredniego i instrumentów ochronnych dotyczących tego obszaru oraz unijny projekt Rozporządzenia ePrivacy przewidujący obowiązek inicjowania połączeń marketingowych przy użyciu konkretnego kodu lub prefiksu umożliwiającego rozpoznanie, że połączenie jest połączeniem marketingowym.”

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.09.2021 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021 09:03

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej w miejscowości Owadów w gminie Jastrzębia

25 października 2021 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej w miejscowości Owadów w gminie Jastrzębia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 28.10.2021 10:38

Petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej w miejscowości Zamęty w gminie Mycielin (pow. kaliski, woj. wielkopolskie).

W dniu 22 listopada 2021 r. wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej w miejscowości Zamęty w gminie Mycielin (pow. kaliski, woj. wielkopolskie).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.11.2021 11:21