Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2020 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2020 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) i wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU) we wszystkich trzech miesiącach oraz dla wskaźnika TZN1 (Terminowość podpisywania umów na podstawie ofert ramowych) w lutym i wskaźnika UI1 (Terminowość dostarczania / migracji internetowych usług szerokopasmowych) w marcu.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Analiza czasów względnych:

Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi.

Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym - dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych.

Jedynie wyniki wskaźnika zagregowanego dla Usług LLU, dla pierwszego kwartału 2020 r., wskazują, że wyniki dla operatora Netia miały niższe wartości w porównaniu do innych operatorów alternatywnych. Pozostałe wskaźniki zagregowane nie wskazują na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 05.05.2020 15:15