Raport NSKPI

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL. 

Ocena poziomu jakości świadczonych usług
W pierwszym kwartale 2019 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) we wszystkich trzech miesiącach oraz dla wskaźnika UI10 (Liczba odrzutów technicznych na zmianę prędkości usług szerokopasmowych na 100 zamówień) w lutym. 

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej
W okresie objętym badaniem przeprowadzane testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.
Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Analiza czasów względnych
Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi.
Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym - dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego. 

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi
Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych.
Ocena wskaźników zagregowanych dla analizowanego pierwszego kwartału 2019 r., wykazała, że wyniki wskaźnika zagregowanego dla Usług Głosowych nie wskazują aby OPL systematycznie gorzej obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych. Niższe wartości dla operatora Net Solution miał natomiast wskaźnik dla Szerokopasmowych Usług Internetowych a dla operatora TMobile wskaźnik odnoszący się do Usług Infrastrukturalnych. Ponadto w przypadku wskaźnika zagregowanego dla Usług LLU, wyniki dla operatora Kompex, miały niższe wartości w porównaniu do innych operatorów alternatywnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.05.2019 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019 09:03