Raport NSKPI za II kwartał 2020 r.

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2020 r.
W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL. 
 

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W drugim kwartale 2020 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika UG4 (Względny czas naprawy zwykłych awarii usług głosowych) w kwietniu i w czerwcu oraz do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU) we wszystkich trzech miesiącach.
 

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.
Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
 

Analiza czasów względnych:
Analiza czasów względnych pozwala na porównanie czasów zdarzeń dla usług świadczonych Hurtowi i Detalowi.
Analiza czasów względnych potwierdziła różnice w procesowaniu zamówień pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym - dla wskaźnika UI3 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAA)) na korzyść rynku detalicznego w stosunku do rynku hurtowego, a dla wskaźnika UI4 (Względny czas technicznego dostarczania internetowych usług szerokopasmowych (ŁAN z PA)) na korzyść rynku hurtowego w stosunku do rynku detalicznego. 
 

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Porównanie wartości wskaźnika zagregowanego pomiędzy operatorami alternatywnymi wskazuje, w jakim stopniu poziom obsługi danego operatora alternatywnego różni się od przeciętnego poziomu obsługi wszystkich operatorów alternatywnych.
Żaden ze wskaźników zagregowanych nie wskazuje na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.08.2020 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2020 14:28