Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.5157.17.2015.37

7 listopada 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DZC.WRT.5157.17.2015.37 z 2 października 2015 r., utrzymanej w mocy decyzją Prezesa UKE Nr DZC.WRT.5157.17.2015 (DZC.WRT.514.91.2016.5) z dnia 12 maja 2016 r., zmienionej następnie decyzjami nr DZC.WRT.514.23.2017.58 z dnia 26 marca 2018 r. oraz nr DZC.WRT.514.20.2019.13 z dnia 30 kwietnia 2019 r., dokonującej rezerwacji częstotliwości na rzecz tej Spółki z zakresu 174-230 MHz na obszarze całego kraju, polegającej na zmianie warunków programowych poprzez zmianę brzmienia pkt III ppkt 5 rezerwacji na następującą:

5) podjęcia zobowiązania, iż na audiowizualne składniki multipleksu MUX8 składać się będą:

a)       3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, rozpowszechnianie których odbywa się zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1722), do dnia, w którym Telewizja Polska S.A. zaniecha ich rozprowadzania lub rozpowszechniania w multipleksie MUX8.

Od dnia zaniechania przez Telewizję Polską S.A. rozprowadzania lub rozpowszechniania w multipleksie MUX8 programów telewizyjnych, rozpowszechnianie których odbywa się zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1722), na audiowizualne składniki multipleksu MUX8 składać się będą 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, każdy rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których w multipleksie MUX8 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzieli koncesji;

b)      4 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;”.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX8”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie) - w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Polok-Bąk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.11.2022 14:35