Stanowisko Prezesa UKE

W dniu 7 października 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował zmodyfikowane Stanowisko dotyczące działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie oferowania użytkownikom bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu. Stanowisko to zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany i aktualizacje.

Zmiany w Stanowisku wynikają z 5-letniej praktyki w prowadzeniu przez Prezesa UKE postępowań administracyjnych w sprawie samorządowych hotspotów. Prezes UKE wziął również pod uwagę opinie operatorów świadczących komercyjnie usługi dostępu do Internetu, które przekazywane były w trakcie postępowań konsultacyjnych odnośnie projektów decyzji dla JST, prowadzonych z art. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy).

Nowe stanowisko Prezesa UKE uwzględnia także zasadne opinie i uwagi zgłoszone w toku konsultacji projektu zmiany stanowiska, które odbyły się w dniach 9 lipca -10 sierpnia 2015 r. (opinie te zostały opublikowane na stronie internetowej UKE).

Zmiany w stanowisku dotyczą w szczególności:
 

  • zróżnicowania rekomendowanych przez Prezesa UKE podstawowych warunków technicznych świadczenia usługi dostępu do Internetu z uwagi na lokalizację hotspotów obejmujących tylko i wyłącznie miejsca publiczne - wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz w otwartej przestrzeni publicznej bez możliwości korzystania z usługi w miejscu zamieszkania użytkowników końcowych - zwiększone zostały parametry wysyłania i odbierania danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi bezpłatnej – nie więcej niż 1 Mbit/s (obecnie jest to 512 kbit/s),
  • podwyższony został miesięczny limit transferu danych w przypadku świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą hotspotów zlokalizowanych w otwartej przestrzeni publicznej - nie więcej niż 1GB dla użytkownika (obecnie jest to 750 MB).


Warunek ten będzie ustalany w decyzji Prezesa UKE indywidualnie dla danej JST po analizie wyników stanu lokalnego rynku telekomunikacyjnego, w tym penetracji usługami telekomunikacyjnymi na danym rynku oraz zakresu działalności świadczonej przez daną JST czy też liczbie mieszkańców objętych zasięgiem sieci w miejscu ich zamieszkania.

Uzasadnieniem podniesienia prędkości transferu danych w przypadku hotspotów zainstalowanych tylko i wyłącznie w miejscach publicznych lub wewnątrz budynków jest zachęcenie do ograniczania świadczenia przez JST usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat tylko i wyłącznie do miejsc publicznych, tj. placów, skwerów, parków, bez możliwości korzystania przez mieszkańców JST z tych usług w miejscu swojego zamieszkania.

Samorządowy Internet

Oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa jest już w Polsce zjawiskiem powszechnym oraz dynamicznie rozwijającym się. W zasadzie każde większe miasto zapewnia swoim mieszkańcom, jak również turystom, możliwość korzystania z bezpłatnej usługi dostępu do Internetu w najbardziej popularnych miejscach publicznych. Można zauważyć, że dzięki podejmowanej przez JST działalności w tym zakresie, JST zwiększyły wśród swoich mieszkańców zainteresowanie usługami szerokopasmowymi, a także poprawiły swoją atrakcyjność i wizerunek.

Podejmowanie przez JST działalności w zakresie usługi darmowego dostępu do Internetu zawsze będzie  wywierać wpływ na rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z jednej strony może mieć charakter pozytywny, gdyż będzie przejawiać się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.

Należy jednak zwrócić uwagę, że świadczona przez JST usługa bezpłatnego dostępu do Internetu jest co do zasady ograniczona pod względem funkcjonalności, dostępności oraz zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają dostęp do Internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkt dostępu. W celu skorzystania z takiej  usługi muszą udać się do wybranej lokalizacji. Usługa zawsze jest ograniczona w zakresie parametrów wysyłania i odbierania danych, jak również czasu trwania jednorazowej sesji. Usługa ta może zostać dodatkowo ograniczona w zakresie miesięcznego limitu transferu danych.

JST zapewniają również dostęp do Internetu bez pobierania opłat w ramach realizowanych  projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących wykluczenia cyfrowego obszaru lub mieszkańców, a także na potrzeby własne jednostek organizacyjnych. Warunkami formalnymi świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu są podjęcie przez organ stanowiący JST stosownej uchwały oraz uzyskanie zgody Prezesa UKE, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

W decyzji wydawanej przez Prezesa UKE na podstawie art. 7 Megaustawy określany jest obszar, którego dotyczy działalność JST, maksymalna przepływność łącza oraz warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym maksymalny czas, po upływie którego następuje zakończenie połączenia. Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w decyzji Prezesa UKE indywidualnie w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej niż 1 GB dla użytkownika. 

Zanim jednak JST podejmie się świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu, powinna skonsultować planowany projekt świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na lokalnym rynku telekomunikacyjnym oraz określić przyczyny, z powodu których mieszkańcy nie korzystają lub nie mogą korzystać z usług oferowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 07.10.2015 08:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2018 12:00