Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.12.2023

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.12.2023 na przebudowę systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE, dostępnej pod adresem: https://pue.uke.gov.pl/ (dalej: PUE). 

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie projektu p.n. „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”, na podstawie porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0045/22.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 marca 2023 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 5. Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Boćkowska, Mariusz Krupa
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 06.03.2023 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2023 16:25