Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja sporządzona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - sprawa BAK.WZP.26.42.2018

  16 listopada 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku użytkowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9” - sprawa BAK.WZP.26.42.2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.74.

  15 listopada 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostarczenie co najmniej 5 baz danych, wraz z raportami stworzonymi na ich podstawie, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, usług OTT, Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze”, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.73.

  15 listopada 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, dedykowanych kandydatom na pracowników oraz pracownikom UKE”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.38.2018

  15 listopada 2018

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” - sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2018.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.72.

  13 listopada 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Prenumeratę prasy i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 roku w formie elektronicznej, dostępnej dla pracowników Urzędu oraz w formie papierowej z dostawą do siedziby Centrali oraz delegatur UKE”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.36.2018

  13 listopada 2018

  Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach POPC, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu".