Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.13.2018.

  23 lutego 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników” - numer sprawy: BAK.WZP.26.13.2018.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.2

  21 lutego 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup 4 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych dostosowanych do potrzeb Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.2.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.1

  13 lutego 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Realizację usługi przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz analizy zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”, zgodnie z opisem ...".

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.4

  05 lutego 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech urządzeń mobilnych o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 2 zadania”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.4