Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.5.

  19 marca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.13.2018.

  19 marca 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników”.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.14.2018

  09 marca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 16 kompletnych zestawów urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych opartych o protokół IP oraz przeprowadzenie szkoleń.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018

  06 marca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi” - numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018.