Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.17.2018

  30 maja 2018

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę puzzli edukacyjnych i karcianej gry edukacyjnej, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez UKE

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.23.

  29 maja 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych na obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.23.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2018

  25 maja 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi” - numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2018.

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.6

  18 maja 2018

  Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na realizację usługi wsparcia i rozwoju szyny integracyjnej WSO-2-ESB.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.22.

  17 maja 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę dwóch modułowych zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 60 kVA, wraz z udzieleniem gwarancji i wsparcia”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.22.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.21

  16 maja 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.21.