Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert BAK.WZP.26.5.2018.26

  12 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi wsparcia (bez limitu godzin) i rozwoju szyny integracyjnej WSO2-ESB (v.4.9), umożliwiającej i obsługującej komunikację różnych systemów i aplikacji.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.12

  10 lipca 2018

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w celu ustalenia wartości zamówienia publicznego zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz do przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen za realizację przedmiotu zamówienia.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.24.2018

  06 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Analizę zasad współpracy w przedmiocie dostępu do podbudowy słupowej operatorów sieci energetycznych” - numer sprawy: BAK.WZP.26.24.2018.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.25.2018

  06 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 8 szt. analizatorów widma w podziale na 2 części” - numer sprawy: BAK.WZP.26.25.2018.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.19.2018

  05 lipca 2018

  Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na "Sporządzenie analizy współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie wykorzystania kabli telekomunikacyjnych w budynkach, uwzględniającej kwestie finansowe, usługowe i techniczne oraz prawne. Przygotowanie rekomendacji oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego dla pracowników Zamawiającego"

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer BAK.WZP.26.5.2018.25

  03 lipca 2018

  Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanych w realizację projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)"