Zamówienia publiczne 2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019

  14 maja 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, anulowania i zmian w rezerwacji biletów lotniczych oraz dostarczania biletów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie” - numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.22.2019

  13 maja 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2019

  10 maja 2019

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej nauki języków obcych”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.17.2019.1

  09 maja 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na zakup przedłużenia na kolejne 12 miesięcy lub 24 miesiące usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowych firmy Checkpoint 15400 Next Generation Threat Prevention Appliance

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.18.2019

  30 kwietnia 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie uniwersalnych zasad i procedur współpracy pomiędzy operatorami świadczącymi usługi hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych w ramach działania 1.1 POPC a operatorami zainteresowanymi korzystaniem z tych usług.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

  30 kwietnia 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Selekcję grupy do wykonywania zadań przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP)”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1