Zamówienia publiczne 2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.26.2019

  31 maja 2019

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej w obiekcie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa numer: BA.WZP.26.26.2019.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2019.1

  27 maja 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup 6 szt. analizatorów modulacji do pomiarów emisji cyfrowych i monitoringu widma radiowego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2019.1.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa BA.WZP.26.17.2019

  23 maja 2019

  Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę 6 sztuk analizatorów modulacji do pomiarów emisji cyfrowych i monitoringu widma radiowego

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019

  14 maja 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, anulowania i zmian w rezerwacji biletów lotniczych oraz dostarczania biletów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie” - numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.22.2019

  13 maja 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2019

  10 maja 2019

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej nauki języków obcych”