Zamówienia publiczne 2019

 • Ogłoszenie o konkursie – numer sprawy: BA.WZP.26.47.2019

  27 września 2019

  Konkurs prowadzony na podstawie art. 110 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminu Konkursu na „Platformę prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu” -sprawa nr BA.WZP.26.47.2019.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.48.2019

  26 września 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 18 sztuk przełączników zarządzalnych Ethernet”

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.44.2019

  25 września 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych (w 2020 r. i 2021 r.) czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.20.2019.1

  25 września 2019

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na organizację dwóch jednodniowych konferencji.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.31.2019.1

  25 września 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Rozbudowę obudowy kasetowej Dell PowerEdge M1000e będącej w posiadaniu Zamawiającego o kolejne 4 serwery typu blade kompatybilne z w/w obudową wraz z gwarancją, usługą wsparcia technicznego i z pozostałymi elementami”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.30.2019.1

  20 września 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Organizację dwóch jednodniowych konferencji w Warszawie dla interesariuszy projektu pn. Budowa PIT, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.