Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.30.2020

  22 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 2 sztuk analizatorów widma” – sprawa numer: BA.WZP.26.30.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.46.2020

  17 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Organizację szkolenia zdalnego dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług sieciowych i webGIS w oparciu o OpenSource”

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.29.2020

  17 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie badania ankietowego w zakresie społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)” – sprawa numer: BA.WZP.26.29.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.27.2020

  17 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego klastra serwerów IBM Power” – sprawa nr BA.WZP.26.27.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020

  14 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wynajem miejsc postojowych na parkingu całodobowym dla samochodów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020

  10 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn. ,,Analiza prawna, określanie rynków właściwych, zasady substytucyjności towarów i usług dla danego rynku, nakładanie obowiązków regulacyjnych’’, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020