Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.31.2020

  14 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn.: „Wykorzystanie BSP do inspekcji i inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Praktyczne zastosowanie fotogrametrii i tworzenie obrazów fotogrametrycznych. Doskonalenie umiejętności wykonywania nalotów dla operatorów BSP – zajęcia praktyczne pod nadzorem trenerów".

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.15.2020

  14 lipca 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Alcatel”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.14.2020

  14 lipca 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 oraz 463233181”

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.13.2020

  13 lipca 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków Funduszu Szerokopasmowego”

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.17.2020

  13 lipca 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie formalno-prawne w sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług szkoleniowych”

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020

  10 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Badanie zgodności strony internetowej www.pro.speedtest.pl i aplikacji PRO Speed Test na komputery stacjonarne ze WCAG 2.1 na poziomie AA”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020