Zamówienia publiczne 2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.35.2020

  31 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Alcatel wyszczególnionych w załączniku nr 1 na okres 12 miesięcy od dnia 21 sierpnia 2020 w wariancie partnerskim” - sprawa numer: BA.WZP.26.5.34.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.23.2020

  29 lipca 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja robót budowlanych obejmujących wydzielenie klatek schodowych oraz inne niezbędne prace do spełnienia wymagań ppoż. w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” – sprawa numer: BA.WZP.26.23.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.34.2020

  23 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Alcatel wyszczególnionych w załączniku nr 1 na okres 12 miesięcy od dnia 21 sierpnia 2020 w wariancie partnerskim” - sprawa numer: BA.WZP.26.5.34.2020

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.16.2020

  23 lipca 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Rozbudowę macierzy AFF300 oraz FAS2720” zgodnie z w przedmiotowym Zaproszeniem. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2020.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.33.2020

  23 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę 2 sztuk urządzeń Fortigate 601E na których będzie możliwe uruchomienie usług i funkcjonalności na które Zamawiający posiada licencje wraz z instalacją, konfiguracją (w tym migracją z dotychczasowych urządzeń) i uruchomieniem klastra urządzeń” - sprawa numer: BA.WZP.26.5.33.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020

  21 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Najem przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz 24 miesięczną gwarancją door to door dwóch komputerów przenośnych”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020