Zamówienia publiczne 2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.37.2020

  30 września 2020

  Postęp. o zamówienie pn. „Sporządzenie analizy pn. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.37.2020

  30 września 2020

  Postęp. o zamówienie pn. „Sporządzenie analizy pn. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.28.2020

  30 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu BSP RTK, GNSS, specjalistycznego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia” - numer sprawy: BA.WZP.26.28.2020.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.48.2020

  29 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy projektu pn. „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji” w formie webinariów wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej ich realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.31.2020

  29 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 7 zestawów zawierających: reflektometr optyczny (OTDR), sondę/kamerę inspekcyjną, oprzyrządowanie do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w sieciach telekomunikacyjnych z materiałami eksploatacyjnymi” – sprawa nr: BA.WZP.26.31.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.35.2020

  29 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego” – sprawa numer: BA.WZP.26.35.2020