Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.19.2021

  10 czerwca 2021

  Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej wskazanej w Zaproszeniu” – sprawa numer: BA.WZP.26.5.19.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.15.2021

  08 czerwca 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Usługę digitalizacji umów międzyoperatorskich przekazywanych Prezesowi UKE i dostarczenia narzędzia do zarządzania bazą takich umów”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.15.2021.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.15.2021

  07 czerwca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Utrzymanie czystości pomieszczeń użytkowanych przez Delegatury UKE w Rzeszowie i Szczecinie, w podziale na 2 zadania” - numer sprawy: BA.WZP.26.15.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.18.2021

  02 czerwca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Organizacja szkolenia z kompleksowego przetwarzania danych i zaawansowanej analizie w bazie PostgreSQL”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.18.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.17.2021

  31 maja 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Organizacja szkolenia stacjonarnego „Szkolenie dla operatorów BSP – ze szczególnym uwzględnieniem unikania kolizji z obiektami infrastruktury (dominanty architektoniczne, linie energetyczne pod napięciem, napowietrzne linie telekomunikacyjne)”- sprawa numer: BA.WZP.26.5.17.2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.16.2021

  31 maja 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”.