Zamówienia publiczne 2021

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.11.2021

    30 kwietnia 2021

    Zaproszenie do składania ofert na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla pomieszczenia nr 225 w obiekcie UKE w Boruczy”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.11.2021.

  • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021

    28 kwietnia 2021

    Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 11 szt. przenośnych analizatorów widma do poszukiwania zakłóceń, pomiarów i monitoringu widma radiowego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021.

  • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.10.2021

    23 kwietnia 2021

    Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Elektronicznego Systemu Ewidencji Kluczy (ESEK) zainstalowanego w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym

  • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021

    21 kwietnia 2021

    Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”.

  • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021

    19 kwietnia 2021

    Zapytanie ofertowe na „Zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy usług wsparcia producenta na oprogramowanie firmy Atlassian”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2021

  • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021

    09 kwietnia 2021

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Zapewnienie usługi wsparcia i modyfikacji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów [ESOD]” – numer sprawy: BA.WZP.26.11.2021.