Zamówienia publiczne 2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.17.2021

  31 maja 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Organizacja szkolenia stacjonarnego „Szkolenie dla operatorów BSP – ze szczególnym uwzględnieniem unikania kolizji z obiektami infrastruktury (dominanty architektoniczne, linie energetyczne pod napięciem, napowietrzne linie telekomunikacyjne)”- sprawa numer: BA.WZP.26.5.17.2021

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.16.2021

  31 maja 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”.

 • Dokumenty zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.13.2021

  20 maja 2021

  Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” – sprawa BA.WZP.26.13.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.15.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Wykonanie badania stron internetowych UKE”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.14.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z symulacją (grą) dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.14.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”