Zamówienia publiczne 2022

  • Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.09.2022

    10 stycznia 2022

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego "Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju". Sprawa nr BA.WZP.26.09.2022.