Dokumenty zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.13.2021

Dokumenty zamówienia w załącznikach.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia a dokumentacja opublikowana na stronie jest dokumentacją przekazaną wyłącznie Wykonawcom zaproszonym do składania ofert zgodnie z art. 212 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnił w dniu 14/06/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów zł i 0 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu  15/06/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

- nazwy albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

- cen lub kosztów zawartych w ofertach

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 05a i 05b).

Uwaga! W dniu 29/06/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.

Uwaga! W dniu 11/10/2021 r. Zamawiający opublikował informację o unieważnienu postępowania.

Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 7.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 20.05.2021 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2021 19:21