Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.19.2022 Prace remontowo-budowlane w obiektach UKE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 280 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 10.06.2022 r. do godziny 10:00.

Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SWZ w dn. 26.05.2022, 31.05.2022r. oraz 01.06.2022r.

Zmianie ulega formularz ofertowy oraz został dodany nowy załącznik nr 13.

Otwarcie ofert odbyło się 10.06.2022r. o godz. 11:00. 

Zamawiający w dn. 30.06.2022r zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 252 ust. 2 oraz art. 263 ustawy Pzp podjął decyzję o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, a następnie dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 10.05.2022 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2022 08:42