Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.20.2022 CPD PLI CBD

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 06.07.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2022 r. o godzinie 11:00.

Uwaga! W dniu 10.06.2022 r. Zamawiający zamieścił Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz Zmianę nr 1 treści SWZ.

Uwaga! W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.

Zamawiający opublikował kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga! W dniu 12.08.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Uwaga! W dniu 14.09.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uwaga! W dniu 28.12.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 03.06.2022 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2022 15:50