Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.24.2022 Doradztwo prawne i eksperckie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 01.09.2022 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpiło 01.09.2022r. o godz. 11:00.

Uwaga: W dniu 08.09.2022 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 24.08.2022 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 13:59