Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.09.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieogranicznego "Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju". Sprawa BA.WZP.26.09.2022.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21/01/2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21/01/2022 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

 

Uwaga.!!! W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 1 treści SWZ wraz z załacznikami (SWZ PIT 2 wersja edytowalna - wersja AKTUALNAZałącznik nr 1 do SWZ - OPZ - wersja AKTUALNA, Załącznik nr 10 - Umowa - wersja AKTUALNA, Załączniki 1-12 do Umowy - wersja AKTUALNA).

Uwaga.!!! W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zamieścił informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Uwaga.!!! W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga.!!! W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zamieścił sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Uwaga.!!! W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zamieścił ponowne sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Uwaga.!!! W dniu 08.02.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 10.01.2022 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2022 15:49