Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.10.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej- numer sprawy BA.WZP.26.10.2022

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.02.2022 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 11:00

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

UWAGA! W dniu 15.02.2022 r. Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia dla Wykonawców

UWAGA! W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia dla Wykonawców

UWAGA! Zamawiający w dniu 18.02.2022 r. działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje o kwocie na sfinansowanie zamówienia

UWAGA! Zamawiający w dniu 18.02.2022 r. działąjąc na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) , zamieszcza informację z otwarcia ofert. 

UWAGA! Zamawiający w dniu 25.02.2022 r. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuję o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniższych plikach 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 08.02.2022 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2022 11:26