Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.11.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres dwóch lat lub do wyczerpania środków” - sprawa numer: BA.WZP.26.11.2020

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02/03/2020 r. 04/03/2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 02/03/2020 r. 04/03/2020 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu (w skrócie Ogłoszenia), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! W dniu 28/02/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do ogłoszenia (Formularz oferty). Zamawiający również przedłużył termin składania ofert do dnia 04/03/2020 r. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerach początkowych 2 i 3.

Uwaga! W dniu 02/03/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga! W dniu 04/03/2020 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga! W dniu 16/03/2020 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.

Uwaga! W dniu 19/03/2020 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy - Poczcie Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na kwotę brutto 1.046.607,10 zł.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 20.02.2020 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 15:04