Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.14.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostęp do baz/bazy danych z zakresu telekomunikacji i informatyki- numer sprawy BA.WZP.26.14.2022

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 17.02.2022 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. o godzinie 11:00

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

UWAGA! W dniu 15.02.2022 r Zamawiający zamieścil Wyjaśnienia dla Wykonawcy.

UWAGA! W dniu 17.02.2022 r. Zamawiający – Urząd Komunikacji Elektronicznej, w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dokonuje zmiany treści SWZ.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 21.02.2022 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 11:00

UWAGA! Zamawiający w dniu 18.02.2022 zamieszcza wyjaśnienia dotyczące postępowania wraz z załącznikami_po zmianach.

UWAGA! Zamawiający w dniu 18.02.2022 zamieszcza wyjaśnienia dla Wykonawców.

UWAGA! Zamawiający w dniu 21.02.2022 r. działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA! Zamawiający w dniu 21.02.2022 r.  działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, o złożonych ofertach.

UWAGA! Zamawiający w dniu 28.02.2022 r. działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Szczegóły w poniższych plikach

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 09.02.2022 16:05
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2022 12:14