Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.16.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę posiadanego środowiska serwerowego typu blade  -  numer sprawy: BA.WZP.26.16.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/08/2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 11/08/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 19/07/2021 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 11/08/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 2 168 917,11 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście zł i 11 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/08/2021 r. zamieścił informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerach początkowych 4a i 4b.

Uwaga!!! W dniu 02/09/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 14.07.2021 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 14:20