Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  -  numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/08/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 04/08/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 384 375,00 PLN.

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/08/2021 r. zamieścił informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 23.07.2021 18:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2021 15:37