Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.19.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Kompleksową i całodobową obsługę pracowników realizujących zadania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich na terenie Polski”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.19.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/07/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 11/07/2019 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu  11/07/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.19.2019.9 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 3.

Uwaga! W dniu 02/09/2019 r. Zamawiający opublikował Informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 28.06.2019 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019 14:31