Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego (zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż progi unijne - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych) na Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich  -  numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27/07/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 27/07/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 21/07/2021 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 22/07/2021 r. Zamawiający zamieścił następne wyjaśnienia treści SWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 23/07/2021 r. Zamawiający zamieścił kolejne wyjaśnienia treści SWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga!!! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 1 154 627,57 PLN.

Uwaga!!! W dniu  27/07/2021 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.19.2021.31 zamieścił informacje o:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 6.

Uwaga!!! W dniu 13/08.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 7.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 19.07.2021 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2021 15:37