Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, anulowania i zmian w rezerwacji biletów lotniczych oraz dostarczania biletów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.21.2019.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18/06/2019 r. godz. 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 18/06/2019 r. godz. 11:30

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu  18/06/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.21.2019.11 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 24/07/2019 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 14.05.2019 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2019 07:34