Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na Dostawę sprzętu informatycznego dla Systemu PLICBD  -  numer sprawy: BA.WZP.26.21.2020.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24/09/2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 24/09/2020 r. o godz. 11:30.

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 14/09/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 18/09/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 22/09/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga!!! W dniu 24/09/2020 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.21.2020.30 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 6.

Uwaga!!! W dniu 09/10/2020 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania numer 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 7.

Uwaga!!! W dniu 16/10/2020 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania numer 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 8.

Uwaga!!! W dniu 23/10/2020 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania numer 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 9.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 24.08.2020 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2020 21:15