Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.21.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu macierzowego  -  numer sprawy: BA.WZP.26.21.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25/08/2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 25/08/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 17/08/2021 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 25/08/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 2 062 000,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące zł i 00 gr.).

Uwaga!!! W dniu 02/09/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 27.07.2021 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 14:37