Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.22.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na Świadczenie usług utrzymania, usług serwisu, usług gwarancji oraz usług wdrożeniowych Systemu PLI CBD w obszarze Aplikacji PLI CBD oraz Infrastruktury Informatycznej PLI CBD  -  numer sprawy: BA.WZP.26.22.2020.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25/11/2020 r. 02/12/2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 25/11/2020 r. 02/12/2020 r. o godz. 11:30.

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 18/11/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, zmianę/sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 5 i 6 i 7.

Uwaga!!! W dniu 25/11/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, zmianę treści SIWZ, zmianę/sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 8 i 9 i 11.

Uwaga!!! W dniu 27/11/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 10.

Uwaga!!! W dniu 01/12/2020 r. Zamawiający zamieścił informacje doprecyzowujące odpowiedzi na pytania udzielone w poprzednich pismach zamieszczonych na stronie internetowej, które to informacje Zamawiający uzyskał już po udzieleniu odpowiedzi na przedmiotowe pytania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 12.

Uwaga!!! W dniu  02/12/2020 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.22.2020.42 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 13.

Uwaga!!! W dniu 15/01/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 14.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.10.2020 20:15
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021 18:07