Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.31.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących usług komunikacji elektronicznej - numer sprawy: BA.WZP.26.31.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/: do dnia 15/11/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/11/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

 

UWAGA ! Zamawiający w dniu 12.11.2021 działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  oraz art 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje Wyjaśnienia dla Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści SWZ

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/: do dnia 19/11/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19/11/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

UWAGA! W związku z pracami serwisowymi na stronie Zamawiającego informuję, że w dniu 19.11.2021 r. wszelka dokumentacja postępowania związana z planowanym otwarciem ofert zamieszczona będzie na portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

UWAGA ! W dniu 19.11.2021 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 437 659,33 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych zł i 33 gr.).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 04.11.2021 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021 11:16