Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.36.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wśród użytkowników indywidualnych, instytucjonalnych, dzieci w wieku 7-14 lat i ich rodziców, nauczycieli oraz osób dorosłych (18+) o szczególnych potrzebach wraz z opracowaniem wyników badań w postaci raportów” - numer sprawy: BA.WZP.26.36.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/10/2021 r. o godz. 11:00.

UWAGA!: Zamawiający w dniu 12.10.2021 zmieszcza Wyjaśnienia dla Wykonawców.Szczególy w poniżej zamieszczonym pliku

UWAGA!: Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 14/10/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 393 600,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset zł i 00 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu 14/10/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

UWAGA! Zamawiający z dniu 28.10.2021 działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 05.10.2021 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 14:27