Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.37.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych  wraz z zakupem  gwarancji producenta i usługi wsparcia technicznego”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.37.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30/08/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 30/08/2019 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 27/08/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3

Uwaga!!! W dniu  30/08/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.37.2019.10 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 13/09/2019 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 22.08.2019 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 07:37