Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.37.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na wymiana instalacji  odgromowej na budynkach CLBT oraz CSKER w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy - numer sprawy: BA.WZP.26.37.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02/12/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02/12/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

UWAGA ! Zamawiający w dniu 02.12.2021 działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 140 868,85 zł netto (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 85/100 groszy).

UWAGA! Zamawiający w dniu 02.12.2021 r. na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamieścił informacje dotyczące:
a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cen lub kosztów zawartych w ofertach.

UWAGA! Zamawiający w dniu 16.12.2021 r. działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku postępowania. Szczegóły w załącznikach 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 17.11.2021 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021 14:29