Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego” - numer sprawy: BA.WZP.26.38.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11/10/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga. Zamawiający w dniu 04/10/2021 r. zamieścił informację dot. prezentacji obecnie funkcjonującego Systemu MPK.

Uwaga!!! W dniu 04/10/2021 r. zostało wniesione odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść poniżej.

Uwaga!!! W dniu 06/10/2021 r. zamieszczono Zmianę nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dokumenty poniżej.

Uwaga!!! W dniu 22/10/2021 r. zamieszczono ogłoszenia o zmianie Ogłoszenia oraz Zmianę nr 2 treści SWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 09/11/2021 r. do godz. 10:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 09/11/2021 r. o godz. 11:00. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 02/11/2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia nr 1 oraz zmianę nr 3 treści SWZ. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12/11/2021 r. do godz. 10:00, NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 12/11/2021 r. o godz. 11:00. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 03/11/2021 r. zamieszczono Zmianę nr 4 treści SWZ. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 05/11/2021 r. zamieszczono Zmianę nr 5 treści SWZ. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!!. W dniu 16.11.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Uwaga!!!. Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert.

Uwaga. W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Uwaga. W dniu 11.01.2022 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uwaga. W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zamieścił ponowną informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 28.09.2021 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2022 07:23