Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.41.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Badanie ankietowe użytkowników sieci światłowodowych" - numer sprawy BA.WZP.26.41.2021
 

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15/10/2021 r. o godz. 11:00.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu pt. ” Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 r.”, numer projektu POPC.04.01.01-00-0051/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,

UWAGA!: Zamawiający w dniu 11/10/2021 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczególy w poniżej zamieszczonym pliku 

UWAGA!:  Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 15/10/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 304 006,80 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: trzysta cztery tysiące sześć złotych zł i 80 gr.).

UWAGA!: Zamawiający w dniu 15.10.2021 działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamieścił informacje dotyczące:

  1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

UWAGA! Zamawiający w dniu 28.10.2021 działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 06.10.2021 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2021 10:45