Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.42.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. "Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE oraz przeprowadzenie szkoleń – w podziale na dwa zadania częściowe" - numer sprawy: BA.WZP.26.42.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03/11/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03/11/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.

Uwaga!!!!

Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Uwaga!!!!

Zamawiający zamieścił wyjaśnienia nr 2 treści SWZ

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 03/11/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 711 256,99 zł brutto (z podatkiem VAT) zł, w tym na Zadanie nr 1 (Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE) – 571 995,99 zł brutto oraz na Zadanie nr 2 (Przeprowadzenie szkoleń) – 139 261,00 zł brutto.

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1.

Uwaga! Zamawiający, w dniu 18.11.2021 r., zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 2.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 26.10.2021 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2021 18:19