Ogłoszenie o zamówieniu- numer sprawy BA.WZP.26.47.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. „Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych o napędzie elektrycznym" - numer sprawy BA.WZP.26.47.2021

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27/10/2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/10/2021 r. o godz. 11:00.

UWAGA! Zamawiający w dniu 25.10.2021 zamieścił wyjaśnienia treści SWZ dla Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 27/10/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części 1 kwota ta wynosi 205 902,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwa zł i 00 gr.).

W części 2 kwota ta wynosi 205 902,00 zł brutto (z podatkiem VAT) zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwa zł i 00 gr.).

UWAGA! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamieścił informacje dotyczące:

  1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

UWAGA !Zamawiający w dniu 27.10.2021 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, o wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 19.10.2021 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021 15:47